Hipertrofiye Bertini Kolonu

Adını, ilk olarak 1744'te böbrek anatomisinde bu tür morfolojiyi tanımlayan Fransız anatomist Exupère Joseph Bertin'den (1712-1781) alan Bertin sütunları böbrekte piramitleri ayıran böbrek kortikal dokusunun uzantısıdır ve normal yapılardır. Ancak fazla büyüdüklerinde böbrekte kitle (böbrek psödotümörü) ile karışabildikleri için önemlidirler.

Epidemiyoloji

Bertin sütunları sağlıklı popülasyonun yarısında bulunur ve %20'sinde iki taraflıdır. Bir böbrekte çift Bertin sütunları daha az yaygındır ve sadece %4'ünde görülür. Bertin'in hipertrofik kolonları daha yaygın olarak bilateraldir ve % 60'ında görülür.

Hipertrofiye Bertini Sütunu Kanser midir ?

Kanser değildir. Ancak kanser ile karışabildiği için önemlidir.

hipertrofik bertini sütunu , bertini kolonu
hipertrofik bertini sütunu , bertini kolonu

Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Radyografik Özellikler

Genellikle böbreğin orta kısmında yerleşirler ve daha çok sol tarafta bulunurlar. İntravenöz ürografi sırasında Bertin kolonları kaliksleri yayarak ve deforme ederek bir kitleyi taklit edebilir. Bununla birlikte, böbrek ana hatları normaldir (renal hücreli karsinom mevcut olduğunda genellikle durum böyle değildir) ve önceki fetal lobülasyonun yerini temsil eden kolonun üzerinde hafif bir girinti görülebilir. Tanı Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya MR görüntüleme ile doğrulanabilir. Ultrason görünümleri kafa karıştırıcı olabilir, ancak genel olarak psödokütlenin ekojenitesi homojendir ve renal korteks ile süreklidir. Kitle, renal sinüsü "bölen" veya "girintili" olarak tanımlamıştır. Teşhis BT veya MRG ile veya daha yakın zamanda kontrastlı sonografi ile doğrulanabilir ve normal korteks ile benzer bir gelişme gösterir.

BT ve MRG komşu normal korteksinkiyle aynı görüntüleme özelliklerine sahip hipertrofik kolonu kesin olarak gösterebilir. Kontrastsız BT'de normal parankim ile izodens görünürler ve kontrast verilmesini takiben renal korteks ile üniform olarak gelişirler ve gecikmiş görüntülerde normal parankim ile izodens olarak kalırlar. Benzer şekilde MRG'de tüm sekanslarda korteks ile izointens görünürler ve benzer şekilde artarlar

Ayırıcı tanıda ;

  • Renal hücreli karsinom ( genellikle renal anahattı bozar değişmiş vaskülarite vardır)

  • Renal pelvisin transizyonel hücreli karsinomu (genellikle düzensiz ve infiltrandır )

  • Renal sinüs kisti (internal eko veya vaskülarite yok)

  • Çift toplayıcı sistem(kortikal septum vardır)

Ne yapalım ?

Hipertrofiye bertini kolonu saptandığında eğer maligniteden şüpheleniliyorsa bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulama yapılmalıdır.